Απορίες στα Ισπανικά ? Expresión escrita.

images

http://paspif.gr/

Συνήθως, ο κόσμος τρομάζει στην ιδέα και μόνο να γράψει μία “έκθεση” στις εξετάσεις γλωσσών. Και όμως! Δεν πρόκειται για… υψηλή λογοτεχνία, ούτε για έρευνα… επιστημονικού κύρους! Με τα κείμενα που μας ζητούνται να γράψουμε σε ένα μισάωρο, (κυρίως σε αυτά του διεθνούς επιπέδου Β-2), το ζητούμενο είναι να ακολουθήσουμε μια δεδομένη δομή, που ενδείκνυται σε κάθε χώρα για την εμπορική αλληλογραφία, την ανακοίνωση μίας στατιστικής, την έκφραση γνώμης σε ένα διαδικτυακό blog ή την φιλική επικοινωνία, σε μορφή e-mail ή τηλεφωνικών σημειώσεων. Πρόκειται, δηλαδή, για την πιστοποίηση του αντίστοιχου λεξιλογίου, της γραμματικής, της σύνταξης και των καθημερινών εκφράσεων, που καθορίζουν την σύγχρονη πολιτισμική νοοτροπία της χώρας που μιλάει την εκάστοτε γλώσσα.

Στη συνέχεια, δείτε εκφράσεις που μπορούν να μας χρησιμεύσουν ως σταθερές για τη δόμηση ενός τέτοιου κειμένου στα ισπανικά.

delelogo_mapa

http://paspif.gr/

ΦΙΛΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Hola, …

Querido -a …

Espero que estés bien, junto a tu familia.

¿Qué te parece si…?

Un ejemplo sería…

Escríbeme pronto y cuéntame cómo te va todo.

Espero que pronto vengas a visitarme.

Disculpa la molestia.

Un abrazo,

Un beso,

ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΡΑΜΜΑ

A quien corresponda

Estimado -a -s Sr. -es, Sra. -s.:

El motivo del presente escrito es…

La razón por la que me dirijo a Ud -es, es para…

Me pongo en comunicación / contacto con Ud. -es, 

a fin de…

Tengo el placer de informarle -s / solicitar…

Puse en conocimiento de… 

Le -s recuerdo que…

En respuesta a la…

En relación con…

Antes de iniciar,

Obviamente, 

Como apreciarán en…

Cada vez más…

Como máximo, 

Estoy seguro -a de que…

Ante esta situación, 

En / Con esta ocasión, quiero…

En es(t)e sentido, 

Tras…

Le -s adjunto…

Por supuesto, 

Si está interesado -a en…

puede contactar con nosotros en el…

En fin, 

En caso de no obtener respuesta suya en el plazo de…

En caso contrario, me veré obligado -a a denunciarle -s

Sin otro particular y a la espera de una respuesta, 

Quedo a su disposición para…

Le -s doy las gracias de antemano por…

Agradezco su atención prestada

En espera de su respuesta inmediata

En espera de recibir noticias syuas

Agradeciéndole -s de antemano, aprovecho la ocasión para saludarle -s

Atentamente

Cordialmente

Se certifica que según los antecedentes, el abajo indicado…

Y para que así conste, y a petición del interesado, se expide la presente certificación

images

http://www.enroyo.com/tienda/content/14-hecho-en-espana

Επίσης, σε μία έκθεση, καλό είναι να δείχνουμε ότι γνωρίζουμε τη χώρα της οποίας τη γλώσσα μιλάμε. Στη συνέχεια, ας δούμε κάποια βασικά στοιχεία (κοινές ονομασίες) για την Ισπανία, τα οποία μπορούμε να αναφέρουμε στα θέματα των εκθέσεων:

Nombres: Jorge, Juan, Carmen, María

Apellidos: Pérez, García

Dirección: C/Torrelaguna, 43    3a

C.P.: 28041 Madrid

Tel.: 629 185 311

Correo electrónico: abc2@yahoo.es

Provincia: Castilla la Nueva

Ciudades: Barcelona, Granada

Barrios: Alcalá, Retiro

Autobús: A-5, M-30

Playa: Costa del Sol

Montaña: Los Pirineos

Comida: paella, tortilla

Bebida: sangría

Restaurante: Taberna del Sur

Bar: Manolo

Hotel: Emperador

Cine / Teatro: Princesa

Alquiler de vivienda: 500-1500 euros

Venta de vivienda: 50.000-150.000 euros

Empresa: Mercadon(a)

Tienda: Corte Inglés

Escuela: Estatal de Cuatro Caminos

Universidad: Complutense de Madrid

Diario: El País – Revista: ABC

Hospital: General

Personaje: Antonio Banderas (actor), Rafa Nadal (tenista), Penélope Cruz (actriz), Rocío Dúrcal (cantante)

Escritor: Alberto Vázquez Figueroa

Libro: Tiempo de conquistadores

Película: Volver (de Pedro Almodóvar)

Música: rumba flamenca

utiles-escolares

Τέλος, ας δούμε μία σύγκριση ισπανικών & αγγλικών (standard) εκφράσεων για εκθέσεις:

INGLÉS-ESPAÑOL

Many people think… but others do not agree Mucha gente piensa… pero otros no están de acuerdo
Let us consider what the advantages and disadvantages of… are Consideremos las ventajas y las desventajas de…. (Veamos cuáles son las ventajas y desventajas de…)
Let’s consider some pros and cons of it. Consideremos algunos pros y contras de esto. (Veamos cuáles son los pros y contras de esto.)
Let us start by considering the facts Empecemos tomando en consideración los hechos
It is generally agreed today that… En general se reconoce hoy en día que… (según la opinión general)
To begin with…. Para empezar….
Firstly/Secondly/Finally, En primer lugar/en segundo lugar/finalmente,
One argument in support of…. is… Un argumento a favor de… es…
The first thing that need to be said is… Lo primero que hay que decir es…
First and foremost… Ante todo….
It is true that…/clear that…/noticeable that… Es cierto que…/claro que…
One should note here that… Hay que señalar aquí que … / Cabe destacar que…
Another good thing about… is that… Otra buena cosa sobre … es que…
The second reason for… La segunda razón o el segundo motivo es…
It is undeniable that… Es innegable que…
It is a well known fact that… Es un hecho que…
For the great majority of people… Para la gran mayoría de las personas…
We live in a world in which… Vivimos en un mundo en el que…
A number of key issues arise from the statement. For instance, … Una serie de cuestiones clave surgen de… Por ejemplo…
One of the most strinking features of the problem is… Una de las características más sorprendentes de este problema es…
First of all let us try to understand… Ante todo, intentemos entender…
The public in general tend to believe that… El público en general tiende a creer que…
What is more… Además/ aún más…
Besides,… because it is… Además,… porque es….
Doubtless… Sin duda…
One cannot deny that… Uno no puede negar / no se puede negar que…
On the other hand, we can observe that… Por otro lado, podemos observar que…
The other side of the coin is, however, that…. Pero la otra cara de la moneda es…
Another way of looking at this question is to… Otra manera de ver esta questión es…
One should, nevertheless, consider the problem from another angle. Sin embargo, se debe considerar el problema desde otro ángulo.
One should, however, not forget that… No obstante, no se debe olvidar que…
If on the one hand it can be said that…the same is not true for… Si, por un lado, se puede decir que… no ocurre lo mismo con…
On the other hand… Por otro lado…
Although… Aunque…
Besides… Además….
Moreover…. Además / Más aún…
Furthermore, one should not forget that… Además, no hay que olvidar que…
In addition to… Además de…
Nevertheless, one should accept that… No obstante, se debe aceptar que…
However we also agree that… Sin embargo, también estamos de acuerdo con que…
Experts believe that.. Los expertos creen que…
..say that… …dicen que…
…suggest that… …..sugieren que….
…are convinced that… …están convencidos de que…
Point out that…… ….señalan que….
….emphasize that… …enfatizan que….
According to some experts… De acuerdo con algunos expertos…
Perhaps we should also point out the fact that… Quizá también debemos señalar el hecho de que…
It would be unfair not to mention the fact that… Sería injusto no mencionar el hecho de que…
One must admit that… Hay que admitir que…
We cannot ignore the fact that… No podemos ignorar el hecho de que…
One cannot possibly accept the fact that… No se puede aceptar de ninguna forma el hecho de que…
From these facts, one may conclude that… A partir de estos hechos se puede concluir que…
Which seems to confirm the idea that… Lo cual parece confirmer la idea de que…
Thus… / therefore… De este moso… / Por lo tanto…
The most common argument against this is that… El argumento más común en contra de esto es que…
In conclusion, i can say that… although,… En conclusion, puedo decir que aunque…
To draw the conclusion, one can say that… Para concluir, se puede decir que…
So it is up to everybody to decide whether… or not… Así que le corresponde a cada quien decider si… o no…
The arguments I have presented… suggest that… /prove that… / would indicate that… Los argumentos que he presentado… sugieren que / comprueban que… indican que…
From these arguments one must…/could…/might…conclude that… De estos argumentos se debe …/se puede…/se podría…concluir que….

Για περισσότερες απορίες γύρω από αυτό το θέμα, ή γενικότερα, για την ισπανική γλώσσα & τον πολιτισμό της, επικοινωνήστε μαζί μας:

Ισπανικά, ιδιαίτερα μαθήματα στον χώρο σας, Ηλίας Ταμπουράκης & Maricela Jiménez, κιν.: 6951614346 & 6939777085

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s